Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | พิจารณาประวัฒิผู้รับทุนปริญญาเอกเพื่อพิจารณารับเป็นต้นสังกัด

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประวัติผู้รับทุนปริญญาเอกเพื่อพิจารณารับ         เป็นต้นสังกัด เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนหลักสำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนั้น กองบริหารงานงานบุคคล จึงขอความอนุเคราะห์มายัง คณะ/วิทยาลัย   ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาประวัติผู้รับทุนปริญญาเอกเพื่อพิจารณารับเป็นต้นสังกัดให้ บุคคลนั้น มาปฏิบัติงาน          ในสังกัด ความละเอียดดังเอกสารแนบนี้

  • หนังสือเวียน ศธ 0584.19/ว 73 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาประวัติผู้รับทุนปริญาเอกเพื่อพิจารณารับเป็นต้นสังกัด คลิ๊กที่นี้
  • ดูประวัติผู้รับทุน คลิ๊กที่นี้