Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | หนังสือกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/17 เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/17 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

เอกสารแนบ 
1.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่8 ) พ.ศ. 2558

 

คลิกที่นี่