Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | อว0655/ว109 ลว.28/2/2565 เรื่อง ระยะเวลา และเงื่อนไขในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการจัดทำผลงานเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของพนักมหาวิทยาลัยงานมหาวิทยาลัย

 อว0655/ว109 ลว.28/2/2565 เรื่อง ระยะเวลา และเงื่อนไขในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการจัดทำผลงานเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของพนักมหาวิทยาลัยงานมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่