Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

 เอกสารแนบ
 1. บํญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
 2. บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขัั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 3. ตัวอย่างการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

 

 คลิกที่นี่