Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | อว0655/ว583 ลว.28/12/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอหลักสูตรฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพและการพิจารณาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

 อว0655/ว583 ลว.28/12/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอหลักสูตรฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพและการพิจารณาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม คลิกที่นี่