Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | อว0655/380 ลว.30/5/2562 ขอส่งสำเนาสำเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่4) และ (ฉบับที่5)

 อว0655/380 ลว.30/5/2562 ขอส่งสำเนาสำเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่4)  และ (ฉบับที่5) คลิกที่นี่