Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ฉบับที่ ๒)

หนังที่ ที่ ศธ 0584/592  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556  แจ้งเวียนประกาศ เรื่อง วิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)