Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว 696 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้าย กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขัั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

 หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว 697 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้าย กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนใน  สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558

 เอกสารแนบ
 1. กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 2. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้าย กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำข้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 4. แบบคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันุอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงใหม่

 

คลิกที่นี่