Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | ประกาศมหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ระยะเวลา และเงื่อนไขในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการการ และการจัดทำผลงาน เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศมหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ระยะเวลา และเงื่อนไขในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการการ และการจัดทำผลงาน เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่