Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว 697 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (และ ที่แก้ไขหนังสือประทับตรา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว 718 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558)

 ***หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว697  ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
คลิกที่นี่

 

*** หนังสือประทับตรา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว 718 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
(แจ้งเปลี่ยนฐานคำนวณฉบับที่ที่ถูกต้อง เนื่องจากฉบับเดิมเกิดความคลาดเคลื่อน)
คลิกที่นี่

 

เอกสารแนบ
1. ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1- 6) คลิกที่นี่