Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | ศธ0584/435 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) รับสมัคร/รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคุณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 ศธ0584/435 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) รับสมัคร/รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคุณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ คลิกที่นี่