Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | ศธ0584/610 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559

 ศธ0584/610 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559 คลิกที่นี่