Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | ศธ0584/491 ลว.18/6/2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพในยุค 4.0

 ศธ0584/491 ลว.18/6/2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพในยุค 4.0 คลิกที่นี่