Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

-กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

-ใบสมัคร หรือ ใบเสนอชื่อ

2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาผู้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

3.แผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 2551-2565

4.แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2557-2562