Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

Home |

ประชาสัมพันธ์

 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการขอกำหนดกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2561 คลิกที่นี่

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 8/2556 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 วาระที่ 4.2  HOT ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 แบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนางานวิชาการ 3 ปี ในการขอรับสนับสนุนทุนจาก สกอ. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แจ้งหน่วยงายจัดทำข้อมูลเพื่อตรวจสอบกับข้อมูลส่วนกลางเพื่อรองรับการตรวจประเมิน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

   การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 สำรวจรายชื่อบุคลากรที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2560

เอกสารแนบ

1.การเสนอขอพระราชทานฯ

2.บัญชีแสดงคุณสมบัติฯ ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คลิกที่นี่

การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

  การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

             ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0584.19/894 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เชิญเสนอชื่อบุคคล และ/หรือ หน่วยงานที่สมควร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »