Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

Home |

ประชาสัมพันธ์

 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการขอกำหนดกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2561 คลิกที่นี่

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 8/2556 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 วาระที่ 4.2  HOT ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 แบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนางานวิชาการ 3 ปี ในการขอรับสนับสนุนทุนจาก สกอ. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แจ้งหน่วยงายจัดทำข้อมูลเพื่อตรวจสอบกับข้อมูลส่วนกลางเพื่อรองรับการตรวจประเมิน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 อว 0655.19/1157 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร

 ดาวโหลดหนังสือ คลิก

   การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 สำรวจรายชื่อบุคลากรที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2560

เอกสารแนบ

1.การเสนอขอพระราชทานฯ

2.บัญชีแสดงคุณสมบัติฯ ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คลิกที่นี่

การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

  การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

             ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0584.19/894 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เชิญเสนอชื่อบุคคล และ/หรือ หน่วยงานที่สมควร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ขอประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายของผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2559

- หนังสือบันทึกข้อความ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

1. ประกาศ

2. แบบฟอร์ม

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขยายระยะเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  อ่านรายละเอียด คลิก

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกที่นี่่

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารธุรกิจ คลิกที่นี่

รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา เป็น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณบดี /ผู้อำนวยการวิทยาลัย /ผู้อำนวยการสำนัก /ผู้อำนวยการสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับโอนข้าราการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                    ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2558   อ่านรายละเอียด คลิก

 

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา เป็น คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสถาบัน/
ผู้อำนวยการสำนัก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบกรอกประวัติและผลงาน เพื่อเสนอชื่อบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับรางวัลยกย่อเชิดชูเกียรติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับชำนาญงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ตามหนังสือ ที่ ศธ0584.19/723  เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจ่ายตรงฯ  
 ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลที่นี่ คลิกที่นี่

กรุณา ส่งแบบฟอร์มกลับมายัง Email : Pongtap.saelim@gmail.com  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการเลือกตั้งซ่อมเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 14 ต.ค. 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ กองบริหารงานบุคคล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขยายระยะเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คลิกที่นี่

ดาวโหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูล ตามหนังสือ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ0584.19/593  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 คลิกที่นี่

หมายเหตุ กรุณาส่งกลับข้อมูลภายในวันที่ 18 กรกฏาคม 2557

 

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครั้งที่ 1/2557 คลิกที่นี่

 ตามหนังสือ ศธ 0584.19/553 ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดทำข้อมูล เพื่อให้กองบริหารงานบุคคลรวบรวมนำส่งอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.ม.อ.) ความละแจ้งแล้วนั้น ในการนี้ สามารดาวโหลดแบบฟอร์ม โดยคลิกที่นี่

  •  แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด้านแผนการบริหารและพัฒฯาทรัพยากรบุคคคล มทร.ศรีวิชัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 ในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557)

 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร(ตัวชี้วัดที่ 17) คลิ๊กที่นี้

 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร (ตัวชี้วัด ที่ 17)  คลิกที่นี้

 เชิญคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา (รวมวิทยาลัยรัตภูมิ) เข้าร่วมประชุม
"โครงการเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน และแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์"

รายละเอียด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หยุดราชการเนื่องจากสถานณ์ชุมนุมประท้วง
 (เฉพาะหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมถึงวิทยาลัยรัตภูมิ)  รายละเอียด คลิกที่นี่

 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ รับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 
18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 ทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 4 ประเภททุน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »