Get Adobe Flash player
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คลิกที่นี่