Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | อว0655/811 ลว.20/8/2562 เรื่อง การเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าปงระจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 อว0655/811 ลว.20/8/2562 เรื่อง การเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าปงระจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คลิกที่นี่