Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | อว0655.19/749 ลว.11/7/2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครอบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562

 อว0655.19/749 ลว.11/7/2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครอบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 คลิกที่นี่