Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

การออกนอกระบบ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | อว 0655/706 ลว.19/05/2565 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพและองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

อว 0655/706 ลว.19/05/2565
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพและองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ฉบับ คลิก