Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

การออกนอกระบบ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | อว0655/439 ลว.23/3/2565 เรื่อง วิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2 )

 อว0655/439 ลว.23/3/2565 เรื่อง วิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2 ) คลิกที่นี่