Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | อว0655/620 ลว.27/8/2562 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "พื้นฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" รุ่นที่ 1

 อว0655/620 ลว.27/8/2562 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "พื้นฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" รุ่นที่ 1 คลิกที่นี่