Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ศธ0584/ว43 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐและการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ" รุ่นที่ 2

 ศธ0584/ว43 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐและการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ" รุ่นที่ 2 คลิกที่นี่