Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | การบริหารทรัพยากรบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล *

2.การวางแผนกำลังคน

3.การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง

4.การพัฒนาบุคลากร

5.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

6.การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร

7.หลักเกณฑ์ในการดำเนินการบริหารงานบุคคล

     - การสรรหาคณบดี*

     - การสรรหา ผู้อำนวยการ ฉบับ พ.ศ.2548 *และ ฉบับ พ.ศ.2553 *

     - การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น *

     - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง *

  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

     - การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม*

     - การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ*

- ระบบการบริหารงานบุคคล*

- ระบบค้นหาข้อมูลเครื่องราชฯ *

- ระบบตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติงาน*

- ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร*

- ระบบแบบสอบถามออนไลน์*

- ระบบรับสมัครงานออนไลน์*

8.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน 1 ตุลาคม 2562-21 กุมภาพันธ์ 2563)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 11 เดือน 1 ตุลาคม 2562-31 สิงหาคม 2563)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือน 1 ตุลาคม 2563-21 กุมภาพันธ์ 2564)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน 1 ต.ค. 2563 -30 กันยายน 2564)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2564-31 กันยายน 2565)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)