Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คร้ั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้้งที่ 12/2556  ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิกที่นี้