Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2556

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2556 คลิกที่นี่

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 26 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา
 • ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา
 • ตำแหน่งนายสัตวแพทยศาสตร์ 2 อัตรา
 • ดาวโหลดใบสมัคร