Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | แบบฟอร์มกรอกข้อมูลจำนวนบุคลากรและสวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา

ดาวโหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูล ตามหนังสือ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ0584.19/593  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 คลิกที่นี่

หมายเหตุ กรุณาส่งกลับข้อมูลภายในวันที่ 18 กรกฏาคม 2557