Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | แบบกรอกข้อมูลอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ตามหนังสือ ศธ 0584.19/553 ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดทำข้อมูล เพื่อให้กองบริหารงานบุคคลรวบรวมนำส่งอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.ม.อ.) ความละแจ้งแล้วนั้น ในการนี้ สามารดาวโหลดแบบฟอร์ม โดยคลิกที่นี่