Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ฯ จำนวน 1 อัตรา

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการแระเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี
3.มีความรู้ด้านการจัดการความรู้และงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
4.มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการศึกษา
5.ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
กำหนดรับสมัคร : วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2558 ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ :  วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
 
กำหนดวันเลือกสรร : วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร : วันที่ 5 มิถุนายน 2558

 

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองปริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
               โทรศัพท์ 074-317126