Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7/2559

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7/2559 คลิกที่นี่