Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ศธ0584/ว22 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

 ศธ0584/ว22 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ คลิกที่นี่