Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | อว0655/1006 ลว.19/412/2562 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล" รุ่นที่ 2

 อว0655/1006 ลว.19/412/2562 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล" รุ่นที่ 2 คลิกที่นี่