Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | อว0655/432 ลว.25/6/2563 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักการทำคำบรรยายแทนเสียง(close caption)สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้วยโอกาศ"รุ่นที่ 1

 อว0655/432 ลว.25/6/2563 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักการทำคำบรรยายแทนเสียง(close caption)สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้วยโอกาศ"รุ่นที่ 1 คลิกที่นี่