Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อย้ายไปสังกัดคณะศิลปศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2563

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อย้ายไปสังกัดคณะศิลปศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2563 คลิกที่นี่