Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) ครัั้งที่ 2/2563

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

 ครัั้งที่ 2/2563  คลิกที่นี่