Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | แจ้งเวียนหนังสือประทับตรา ที่ อว ๐๖๕๕/๖๐๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

หนังสือ อว ๐๖๕๕/๖๐๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ คลิกที่นี่

แจ้งเวียนหนังสือ ๒ ฉบับ
๑.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๒.๓/ว ๘๐๘๘ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๕
๒.หนังสือสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพและองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ ควอท ว๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๕