Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | กฎหมายบริหารงานบุคคล | ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. ฉบับที่ 6 และ 7 พ.ศ.2555

ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ออก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  ฉบับที่ 6 และ 7 พ.ศ.2555 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกำลังดำเนินการออกข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวจึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน คลิ๊กที่นี้ไปยัง หัวข้อ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ