Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

Home |

กฎหมายบริหารงานบุคคล

         ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ระเบียบการฝึกอบรมปีการศึกษา 2555