Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานสถานที่ จำนวน 3 อัตรา

    ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (คณะบริหารธุรกิจ)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานสถานที่ (สำนักวิทยบริการฯ)  จำนวน 3  อัตรา   คลิกที่นี่

  กำหนดการคัดเลือก

วันที่  1-7  กุมภาพันธ์  2556         รับสมัคร

วันที่  11  กุมภาพันธ์   2556         สอบ

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556         ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่  18  กุมภาพันธ์  2556         รายงานตัวปฏิบัติงาน  ณ กองบริหารงานบุคคล  สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา     จำนวน  1  ฉบับ
  2. สำเนาปริญญาบัตร                   จำนวน  1  ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน                   จำนวน  1  ฉบับ
  5. รูปถ่ายหน้าตรง  1 นิ้ว                จำนวน  1  รูป
  6. ใบรับรองแพทย์                         จำนวน  1 ฉบับ
  7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ

  สถานที่รับสมัคร

  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.      ภาคบ่าย  เวลา  13.00 - 16.30  น.