Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | รายงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาม 2555 - 2556

 รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 8/2556 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 วาระที่ 4.2  HOT !

  • เรื่อง รายงานการพุิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2556 คลิกที่นี่