Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบ

ระเบียบฯว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

ระเบียบฯว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

ระเบียบฯว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564New

หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คลิกที่นี่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2564

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2561 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

เอกสารแนบท้ายระเบียบ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับตำราและหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ

 

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

VDO โครงการสัมมนา "หลักเกณฑ์การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564" วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 NEW